Algemene voorwaarden

Algemene levering- en aannemingsvoorwaarden Klaas Kooiker Aannemersbedrijf B.V.

Versie 2015-A

 

1. Definities

 1. Kooiker: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Klaas Kooiker Aannemersbedrijf B.V., statutair gevestigd te Staphorst, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 05075592.
 2. Opdrachtgever: iedere partij die met Kooiker een overeenkomst sluit met betrekking tot aanneming van werk, opdracht of andere overeenkomsten.
 3. Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde Kooiker of Opdrachtgever.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen Kooiker en Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.
 5. Contract: de schriftelijke vastlegging door Kooiker van de inhoud van de Overeenkomst.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Kooiker en Opdrachtgever.
 2. Deze algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel met betrekking tot de aanneming van werken. Bij aanneming van werk door Kooiker is zowel het algemene deel als het bijzondere deel met betrekking tot de aanneming van werken van toepassing. Indien een of meer bepalingen uit het bijzondere deel conflicteert met het algemene deel, dan prevaleren de bepalingen van het bijzondere deel met betrekking tot de aanneming van werken.
 3. Voor zover in het Contract wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van het Contract.
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Totstandkoming Overeenkomst en wijzigingen

 1. Alle door Kooiker uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding of geldigheidsduur vermelden, en kunnen te allen tijde door Kooiker worden herroepen.
 2. Een overeenkomst tussen Kooiker en Opdrachtgever komt pas tot stand wanneer Opdrachtgever de offerte getekend heeft geretourneerd dan wel wanneer Kooiker (of een Derde namens Kooiker) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
 3. Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen door Opdrachtgever slechts bewezen worden door een schriftelijke bevestiging daarvan van Kooiker.
 4. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door Kooiker worden overschreden. In dat geval heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opzegging, ontbinding en/of opschorting.
 5. Alle door Kooiker uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn steeds gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever aan Kooiker ter beschikking is gesteld.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Vermelde en/of overeengekomen termijnen gelden bij benadering en nimmer als fatale termijn.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij Kooiker, na het uitblijven van de overeengekomen prestatie binnen de overeengekomen tijd, schriftelijk (daaronder niet begrepen: e-mail) een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog de prestatie te verrichten, en de prestatie door Kooiker ook binnen deze termijn uitblijft.
 3. Opdrachtgever dient op eigen initiatief alle juiste gegevens en documenten, die nodig zijn voor de goede uitvoering van de Overeenkomst, aan Kooiker tijdig beschikbaar te stellen.
 4. Indien Kooiker gegevens nodig heeft van Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig aan Kooiker ter beschikking heeft gesteld.
 5. Kooiker heeft het recht om Derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. Wanneer Opdrachtgever aan Kooiker materialen of andere zaken levert voor de ver- of bewerking door Kooiker of Kooiker in het kader van de Overeenkomst bepaalde zaken of delen daarvan dient te slopen en/of te verwijderen, vervallen het eventuele uitschot door de ver- of bewerking respectievelijk deze zaken aan Kooiker, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op (schade)vergoeding. Kosten voor de afvoer en/of storting van stoffen en andere zaken die vrijkomen als gevolg van de hiervoor genoemde werkzaamheden komen voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever staat er voor in dat de door of namens hem aan Kooiker verstrekte gegevens juist en volledig zijn.
 8. Het staat Kooiker vrij binnen de kaders van de verplichtingen in de Overeenkomst de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren. Kooiker heeft daardoor ook (maar niet uitsluitend) het recht te bepalen op welke momenten zij haar personeel of de door haar ingeschakelde Derden inzet voor de uitvoering van de werkzaamheden en tijdens door weersomstandigheden veroorzaakte improductieve dagen naar eigen inzicht in te vullen.

5. Afval- en afvoerstoffen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Kooiker niet verantwoordelijk voor de afvoer en/of verwerking van stoffen (zoals, maar niet uitsluitend, afvalstoffen) die vrijkomen/worden opgezogen bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien Opdrachtgever verwacht of redelijkerwijs dient te verwachten dat er stoffen (zoals, maar niet uitsluitend, afvalstoffen) vrij (zullen) komen bij de uitvoering van de Overeenkomst, dient Opdrachtgever dit tijdig, doch uiterlijk 36 uur voor de aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk of per e-mail aan Kooiker te melden.
 3. In het geval er stoffen (zoals, maar niet uitsluitend, afvalstoffen) vrij (zullen) komen bij de uitvoering van de Overeenkomst, is de Opdrachtgever voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemmingen, vergunningen en verder alle faciliteiten die nodig zijn voor het opzuigen, aannemen, vervoeren, verwerken en/of storten van deze (afval)stoffen. De kosten daarvoor zijn niet bij de eventueel eerder opgegeven of overeengekomen prijzen inbegrepen en worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

6. Werkbonnen

 1. De specificaties van de uitgevoerde werkzaamheden (zoals, maar niet uitsluitend, manuren) en/of geleverde zaken kunnen door Kooiker worden vastgelegd op daartoe geschikte documenten (zoals,
  maar niet uitsluitend, werkbonnen).
 2. Kooiker heeft het recht de documenten als bedoeld in het vorige lid (zoals, maar niet uitsluitend, werkbonnen) ter goedkeuring voor te leggen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever dient binnen 36 uur nadat het betreffende document aan hem is voorgelegd zijn goedkeuring te geven door het plaatsen van een handtekening dan wel (indien hij geen goedkeuring wenst te geven) duidelijk, concreet en gespecificeerd aan te geven welke onderdelen van het document volgens Opdrachtgever niet correct zijn.

7. Garantie

 1. Indien er garantie wordt verstrekt door Kooiker, wordt dit in een aparte overeenkomst tussen Kooiker en Opdrachtgever uitgewerkt.
 2. Afspraken over garantie kunnen alleen door geschriften worden bewezen.
 3. Indien garantie niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, geldt dat Kooiker geen garantie geeft op de geleverde zaken, diensten en verrichte werkzaamheden.
 4. Kooiker kan niet gehouden worden aan uitingen van Derden over garantie, zoals (maar niet uitsluitend) uitingen van fabrikanten over garantie op grondstoffen.

8. Afronding werkzaamheden, controle en reclametermijn

 1. Opdrachtgever dient de dienstverlening en te leveren zaken direct na het einde van de werkzaamheden respectievelijk bij de aflevering te (laten) inspecteren. Zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dienen zo spoedig mogelijk na de controle, maar in ieder geval uiterlijk 5 werkdagen na het einde van de werkzaamheden c.q. de aflevering van de zaken, schriftelijk aan Kooiker te worden medegedeeld.
 2. Indien Opdrachtgever niet ter zake deskundig is, dan is hij verplicht om zich bij de controle te laten bijstaan of te laten vertegenwoordigen door een deskundige.
 3. Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na de ontdekking ervan schriftelijk aan Kooiker mee te delen.
 4. Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten, samenstellingen, afwerking, kleuren, hardheid, satinage, dikte dan wel andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de zaken, geven Opdrachtgever niet het recht op annulering of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst, en ook niet recht de ontvangst of betaling van de zaken te weigeren.
 5. Bij reclamatie dient Opdrachtgever de zaken aan te bieden aan Kooiker, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
 6. Indien een zaak gebrekkig is c.q. de werkzaamheden niet conform de Overeenkomst zijn uitgevoerd en tijdig is gereclameerd, dan zal Kooiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan c.q. de werkzaamheden alsnog conform de Overeenkomst uitvoeren. Kooiker is ook gerechtigd vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen tot een maximum van het aankoopbedrag van de gebrekkige zaak c.q. tot een maximum van de prijs voor de werkzaamheden.
 7. Indien een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan bij Kooiker integraal voor rekening van Opdrachtgever.
 8. Reclames geven Opdrachtgever niet het recht om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of te verminderen.
 9. Opdrachtgever kan geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie c.q. kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoord, indien de termijnen en voorwaarden als genoemd in dit artikel niet zijn nageleefd. In dat geval heeft Opdrachtgever onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en schadevergoeding op grond van het gebrek.
 10. Indien Opdrachtgever een document heeft ondertekend of anderszins akkoord heeft gegeven voor de afronding van de werkzaamheden, de oplevering of de levering van de zaken, wordt geacht dat de werkzaamheden naar behoren zijn afgerond, er geen zichtbare of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen aanwezig te zijn en dat hetgeen is afgeleverd aan de Overeenkomst beantwoord.

9. Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen in offertes en Overeenkomsten of op enige andere opgave van Kooiker in euro’s, exclusief BTW, exclusief eventuele invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten en exclusief de aan- en afvoer van (vrijgekomen) (afval)stoffen en materialen.
 2. Een stijging van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst, mag door Kooiker worden doorberekend aan Opdrachtgever als de nakoming van de Overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
 3. Kooiker is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die zij in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs overeenkomen. Opdrachtgever kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbieden en offertes (al dan niet uitgevoerd) door Kooiker.

10. Betaling en opeisbaarheid

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling zonder opschorting en/of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum per bank in euro’s te geschieden.
 2. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan Kooiker verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente (6:119a BW) als deze hoger is.
 3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle werkelijke door Kooiker gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op Opdrachtgever, met een minimum van € 150,00 per factuur.
 4. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Kooiker een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. Kooiker heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en haar schade op Opdrachtgever te verhalen.
 5. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Kooiker te verrekenen met betalingsverplichtingen aan Kooiker uit welke hoofde dan ook is uitgesloten.
 6. Opdrachtgever heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.

11. Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde zaken blijven uitsluitend in eigendom van Kooiker, zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de vorderingen:
  a. ter zake van door Kooiker aan Opdrachtgever krachtens deze of enige andere (al dan niet toekomstige) Overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, en/of,
  b. ter zake van krachtens de onder a genoemde Overeenkomsten ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of nog te verrichten diensten, en/of,
  c. voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van vorenbedoelde verbintenissen, zoals (maar niet uitsluitend) rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. Het onderhavige eigendomsvoorbehoud gaat dus niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van Kooiker onder eigendomsvoorbehoud op Opdrachtgever openstaat, maar ziet ook op toekomstige vorderingen.
 2. Alle zaken die Kooiker aanwijst en waarvan Kooiker middels facturen of anderszins kan aantonen dat zij zaken van die soort heeft geleverd, worden tussen partijen (en eventueel de curator) behoudens  tegenbewijs geacht van Kooiker afkomstig te zijn.
 3. De waarde van de af te geven zaken wordt geacht maximaal 50% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen, maar zal nooit de totale openstaande vorderingen overtreffen. De (buiten)gerechtelijke kosten en eventuele kosten voor het verkrijgen van afgifte worden geacht 25% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen.
 4. Wanneer aan Opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard is hij vanaf dat moment niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.

12. Retentierecht

Wanneer Kooiker goederen van Opdrachtgever onder zich heeft, is Kooiker gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle vorderingen die Kooiker op dat moment op Opdrachtgever heeft, zoals (maar niet uitsluitend) vorderingen uit de onderhavige Overeenkomst, enige andere Overeenkomst en vorderingen op grond van de wet.

13. Overmacht

 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Kooiker naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat Opdrachtgever aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
 2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kooiker geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Kooiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt ondermeer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van Kooiker of van Derden waarvan Kooiker op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van Kooiker.
 3. Kooiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Kooiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

14. Ontbinding en opschorting

 1. Kooiker behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit Overeenkomsten op te schorten indien Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere Overeenkomst met Kooiker nakomt.
 2. Naast de overige uit de wet en Overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Kooiker gerechtigd de Overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van Opdrachtgever, Opdrachtgever in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, Opdrachtgever surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd of Opdrachtgever haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.
 3. Voor zover Opdrachtgever een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de order of gedeelte daarvan waarin Kooiker toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende order of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende orders en/of leveringen.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden door Kooiker conform de vorige leden, dient Opdrachtgever het resterende deel van de hoofdsom te voldoen, onverminderd het recht van Kooiker aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade hoger is.

15. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Kooiker de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar geleverde zaken, de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
 2. Opdrachtgever garandeert dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Kooiker materialen en gegevens ter beschikking worden gesteld of geopenbaard, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van Derden.
 3. Opdrachtgever garandeert dat alle in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever (of derden namens Opdrachtgever) aan Kooiker verstrekte materialen of gegevens vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van Derden. Opdrachtgever vrijwaart Kooiker voor aanspraken van Derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle schade die Kooiker door aanspraken met betrekking tot door Derden beweerde rechten lijdt.  Verder is Opdrachtgever gehouden in en buiten rechte alle bijstand te bieden aan Kooiker met betrekking tot dergelijke aanspraken.

16. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Kooiker is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij Opdrachtgever als bij Derden. Tevens is Kooiker niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door Kooiker in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.
 2. Indien Kooiker wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.
 3. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de betreffende order te boven gaan bij een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst tot levering. Ingeval van aanneming van werk is de aansprakelijkheid van Kooiker, onverminderd het vorenstaande, in ieder geval beperkt tot het bedrag gelijk aan de aanneemsom.
 4. In geval van aansprakelijkheid is Kooiker uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kooiker aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Kooiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 5. Kooiker is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
 6. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Kooiker of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
 7. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de nakoming van de Overeenkomst, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Kooiker daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.
 8. Opdrachtgever zal Kooiker vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van Derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Kooiker daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van Opdrachtgever. Deze vrijwaringsverplichting geldt niet wanneer de aanspraak van Derden het gevolg is van bewust roekeloos of opzettelijk handelen van Kooiker.

17. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kooiker partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.
 2. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de civiele rechter te Zwolle exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Kooiker en Opdrachtgever. Het staat echter Kooiker vrij een geschil voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Kooiker en Opdrachtgever ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.
 3. Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel daarvan geacht te zijn geconverteerd zodanig dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, op een wijze dat het artikel niet meer nietig of vernietigbaar is.

Bijzondere voorwaarden met betrekking tot aanneming van werken

18. Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zorgt Opdrachtgever voor eigen rekening en risico ervoor dat Kooiker of de door Kooiker ingeschakelde Derden tijdig kunnen beschikken over:
  a. alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot het werk, het werkterrein, de werkomstandigheden en verder alle gegevens die Kooiker nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden;
  b. de benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen en (graaf)meldingsbewijzen;
  c. het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  d. voldoende gelegenheid voor aanvoer, beveiligde opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
  e. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water;
  f. alle benodigde materialen en gereedschappen die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden;
  g. schaft- en sanitaire gelegenheden, zoals (maar niet uitsluitend) af te sluiten en weersbestendige schaftplaats en toilet;
  h. de plannen die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden of door Derden worden verlangd, zoals (maar niet uitsluitend) veiligheidsplannen, gezondheidsplannen en straatwerkplannen.
 2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt aan of op het werk werkzaamheden uit te (laten) voeren, behalve in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van Kooiker.
 4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kooiker is het Opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst over te
 5. dragen aan een Derde of in zekerheid af te geven. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
 6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat uit te voeren werkzaamheden of leveringen welke niet tot het door Kooiker aangenomen werk behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het aangenomen werk geen vertraging ondervindt.
 7. Opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico de hoofdmaatvoering en het overige uitzetwerk te (laten) verrichten en de gegevens daarover tijdig aan Kooiker te verschaffen.
 8. De werkzaamheden dienen, indien nodig, op ieder moment te kunnen worden uitgevoerd door Kooiker of de door Kooiker ingeschakelde Derden en in ieder geval op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur.

19. Uitvoeringsduur en uitstel van oplevering

 1. De termijn van uitvoering en/of oplevering van een werk wordt verlengd met de periode waarin welke Opdrachtgever niet voldoet aan enige verbintenis tegenover Kooiker.
 2. De termijn waarbinnen het werk zal worden afgerond wordt automatisch verlengd met de periode dat er sprake is van overmacht, onwerkbare dagen, door voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden, als gevolg van meerwerk, en/of in geval van omstandigheden waaronder niet van Kooiker kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
 3. Onder onwerkbare dagen als bedoeld in het vorige lid worden ondermeer begrepen (maar niet uitsluitend) dagen waarop de weersomstandigheden ervoor zorgen dat de werkzaamheden door Kooiker niet adequaat en naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Dit staat ter beoordeling van Kooiker.

20. Werkterrein, verkeer, bouwstoffen, afvalstoffen en andere materialen

 1. Opdrachtgever is gehouden om ruim voor aanvang van de werkzaamheden door Kooiker het terrein en/of gebouw(en) waarop c.q. waarin Kooiker de werkzaamheden dient uit te voeren in goede staat te brengen, zodanig dat Kooiker alle werkzaamheden adequaat en zonder enige vertraging kan uitvoeren.
 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en onderhouden dat materialen en/of bouwstoffen te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het werk kunnen worden gebracht. Opdrachtgever dient het werkterrein en de toegangswegen daartoe zodanig in te richten dat het aanvoeren van materialen en/of bouwstoffen binnen het werkterrein mogelijk is tot een afstand van maximaal veertig (40) meter (hemelsbreed) tot aan de plek waar de materialen en/of bouwstoffen worden verwerkt, waarbij de aanvoer tot aan de plek van verwerking steeds mogelijk moet zijn met behulp van een gangbare minishovel of minigraver.
 3. Kooiker kan Opdrachtgever gelegenheid geven de materialen, grondstoffen en andere zaken te keuren. Opdrachtgever dient de betreffende zaken in dat geval terstond te keuren. Indien Opdrachtgever de betreffende zaken afkeurt, dient hij dit terstond kenbaar te maken aan Kooiker. Indien Opdrachtgever de betreffende zaken niet terstond keurt of indien Opdrachtgever niet terstond na de keuring kenbaar maakt de zaken af te keuren, verliest hij het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door een gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen te beroepen.
 4. Voor de door Kooiker voor de uitvoering van het werk benodigde en aangeleverde materialen, grondstoffen, gereedschappen en andere zaken draagt Opdrachtgever het risico, vanaf het moment waarop deze zaken op het werkterrein (anders dan de fabriek van Kooiker) zijn aangevoerd. Opdrachtgever draagt dit risico alleen gedurende de tijd dat deze zaken zich buiten normale werktijden van Kooiker daar bevinden.
 5. Opdrachtgever is verplicht om voor zijn eigen rekening en risico het werk, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) het gebouwde of te bouwen object waaraan of –op het werk wordt uitgevoerd, te
  verzekeren bij een in Nederland gevestigde verzekeraar van goede naam en faam tegen alle redelijkerwijs mogelijke schadeoorzaken.
 6. Opdrachtgever is verplicht voor eigen rekening zorg te dragen voor de nodige afzettingen van het werkterrein en relevante wegen en dient verder alle verkeersmaatregelen uit te voeren die nodig zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden door Kooiker c.q. die van overheidswege of door Derden van Opdrachtgever worden verlangd.
 7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient Opdrachtgever voor eigen rekening en risico faciliteiten aan Kooiker aan te bieden, waardoor Kooiker de afvalstoffen, (knip)resten, puin en soortgelijke stoffen kan achterlaten op of in de directe nabijheid van het werkterrein, zonder dat Opdrachtgever daarvoor kosten bij Kooiker in rekening kan brengen.

21. Prijzen en meerwerk

 1. In geval van door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk is Kooiker gerechtigd een redelijke verhoging van de prijs te vorderen, waarbij Kooiker niet
  gebonden is aan eerder aangeboden en/of overeengekomen eenheidsprijzen.
 2. In geval van minderwerk en in het geval Kooiker daarbij niet de oorspronkelijke prijs/aanneemsom in rekening kan brengen, is Kooiker gerechtigd 10% van het verschil tussen de oorspronkelijke prijs/som en de uiteindelijke (door minderwerk veroorzaakte) prijs/som bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen in offertes en Overeenkomsten of op enige andere opgave van Kooiker in euro’s, exclusief BTW, exclusief eventuele invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten. Indien in een uiting (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, bestektekst) een onderdeel werkzaamheden omvat (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, aanbrengen van zand) en daarin tevens materialen kunnen worden gelezen (in het laatste voorbeeld: het zand), geldt voor alle gevallen dat de prijs enkel gebaseerd is op de werkzaamheden en exclusief de leverantie van materialen is.
 4. Bij de opgave van prijzen wordt door Kooiker geen rekening gehouden met bijzonderheden of andere, voor Kooiker redelijkerwijs onvoorziene omstandigheden, zoals (maar niet uitsluitend) bijzonderheden in het Plan van Aanpak die is aangeleverd ten behoeve van een (EMVI-)aanbesteding.
 5. Indien de werkzaamheden, om welke reden dan ook, tussentijds worden gestaakt en later opnieuw worden aangevangen, heeft Kooiker recht op vergoeding door Opdrachtgever van alle kosten die daaruit voortvloeien, zoals (maar niet uitsluitend) opslagkosten en vervoers- en transportkosten.

22. Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

 1. Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die Kooiker ten gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die Kooiker ten gevolge van de schorsing lijdt, worden door Opdrachtgever aan Kooiker volledig vergoed.
 2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening en risico van Kooiker.
 3. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van zijn bevoegdheid om de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen, kan Kooiker bovendien vorderen, dat hem een betaling voor het uitgevoerde deel van het werk wordt gedaan. Daarbij dient Opdrachtgever aan Kooiker tevens een door Kooiker in redelijkheid te bepalen vergoeding te betalen met betrekking tot de op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte bouwstoffen, materialen en andere zaken en alle voor Kooiker uit de schorsing voorvloeiende kosten en andere schade.
 4. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt is Kooiker bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige (schade)vergoeding, nakoming en/of ongedaanmaking. In dat geval dient overeenkomstig het laatste lid van dit artikel te worden afgerekend.
 5. Wordt de (verdere) uitvoering van het werk of de voltooiing daarvan onmogelijk gemaakt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd, tenietgaat, verloren raakt of beschadigd raakt, zonder dat dit aan Kooiker kan worden toegerekend, dan is Kooiker gerechtigd het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige (schade)vergoeding, nakoming en/of ongedaanmaking. In dat geval dient overeenkomstig het laatste lid van dit artikel te worden afgerekend.
 6. Opdrachtgever is altijd bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. In dat geval dient overeenkomstig het laatste lid van dit artikel te worden afgerekend.
 7. Ingeval van beëindiging (deels of geheel) van het werk in onvoltooide staat heeft Kooiker recht op de volledige aanneemsom en alle kosten en schade die Kooiker ten gevolge van de beëindiging heeft moeten maken.

23. Oplevering, keuring en gebreken

 1. Opdrachtgever dient het werk voor of direct nadat Kooiker te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd te (laten) inspecteren. Gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dienen voor zover mogelijk direct bij de inspectie, maar in ieder geval uiterlijk 5 werkdagen na de voorgenoemde kennisgeving van Kooiker schriftelijk aan Kooiker te worden medegedeeld.
 2. Indien Opdrachtgever geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het werk te (laten) inspecteren in overeenstemming met het voorgaande, geldt dat tussen partijen als vaststaand moet worden aangenomen dat het werk is opgeleverd zonder gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen.
 3. Indien Opdrachtgever niet ter zake deskundig is, dan is hij verplicht om zich bij de controle op gebreken te laten bijstaan of te laten vertegenwoordigen door een deskundige.
 4. Indien Opdrachtgever verzuimt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen Kooiker schriftelijk van het gebrek op de hoogte te stellen, verliest hij het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door het gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen te beroepen.
 5. Kleine gebreken mogen geen reden tot niet-aanvaarden zijn, tenzij de kleine gebreken een eventuele ingebruikneming in de weg staan.
 6. Bij reclamatie dient Opdrachtgever de zaken aan te bieden aan Kooiker, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
 7. Indien het werk gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal Kooiker het gebrekkige werk binnen redelijke termijn naar eigen keuze vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan. Kooiker is ook gerechtigd vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen tot een maximum van de aanneemsom.
 8. Indien een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan bij Kooiker integraal voor rekening van Opdrachtgever.
 9. Een beroep op een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Kooiker geeft Opdrachtgever niet het recht om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of te verminderen.
 10. Indien Opdrachtgever het werk in gebruik neemt, waaronder wordt begrepen (maar niet uitsluitend) het (laten) verrichten van (nadere) werkzaamheden aan of op het werk, geldt het werk als opgeleverd.

24. Marketing

 1. Het is Kooiker en de door haar ingeschakelde Derden toegestaan op het terrein, aan gebouwen of aan andere werken van Opdrachtgever demontabele reclame-uitingen aan te brengen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op een (schade/kosten)vergoeding.

25. Aansprakelijkheid en schade

 1. In aanvulling op de aansprakelijkheidsbeperkingen en –uitsluitingen in het algemene deel van deze algemene voorwaarden, gelden de volgende bepalingen.
 2. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, kan Kooiker niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen en is Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die Kooiker hierdoor lijdt.
 3. De aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen gelden niet in het geval artikel 7:762 van het Burgerlijk Wetboek daaraan in de weg staat.

Algemene voorwaarden printen?

Wil je de Algemene voorwaarden printen. Dat kan. Download dan het bestand

Projecten

Volgende
Vorige

Onze partners